Informácia o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie:

PREVÁDZKOVATEĽ (ŠTATÚT SPOLOČNÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV)
Spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov sú spoločnosti KVIP s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, IČO: 36315991, BEKWOODCOTE s.r.o., Odborárska 52 831 03 Bratislava, IČO: 31364951 a WOODCOTE FRANCHISE PARTNER, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava, IČO: 31404367. (ďalej iba spoloční prevádzkovatelia).

ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby. Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

Účelom spracúvanie osobných údajov sú aktivity spoločných prevádzkovateľov uvedené v detaile nižšie. Doba pracúvania údajov sa v jednotlivých prípadoch mení, najmenej je to však 2 roky. Detail podľa prípadov rozpísaný nižšie. Súhlas možno kedykoľvek odvolať písomne na adresu niektorého z uvedených prevádzkovateľov. Taktiež môžete využiť online formulár na výkon práv dotknutých osôb: https://www.kvip.sk/formular-gdpr
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
POSKYTOVANIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM
Osobné údaje spracúvané Spoločným Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Spoločný Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Spoločnom Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Príjemcami, ktorí v mene prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje sú spoločnosti:

 • napr. Google, Facebook, Mailchimp, poskytujúce online marketingové služby
 • hostingová spoločnosť ALTRON a.s., IČO: 64948251, Česká republika,
 • Agentúra pre rozposielanie newslettrov v rámci vernostného programu SVET VÝHOD, AMDEN s.r.o., IČO: 35941731.

Ako dotknuté osoby máte právo na prístup k informáciám, právo opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na adrese https://www.kvip.sk/gdpr

OKRUHY DOTKNUTÝCH OSÔB
Zmluvní partneri prevádzkovateľa, zákazníci prevádzkovateľa, potenciálni zákazníci prevádzkovateľa, osoby, ktorých údaje boli zaznamenané kamerovým systémom (táto informácia popisuje iba činnosti spracúvania osobných údajov, zverejnené podľa ustanovenia čl. 14 ods. 5 písm. b) Nariadenia GDPR)

Spoloční prevádzkovatelia vykonávajú spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto spracovateľských činnostiach:

 • Evidencia zmluvných partnerov,
 • Vymáhanie pohľadávok,
 • Priamy marketing – potenciálni zákazníci,
 • Priamy marketing – zákazníci,
 • Marketing Blacklist,
 • Kamerový monitoring,
 • Žiadosti dotknutých osôb.

 

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoloční prevádzkovatelia spracovávajú osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov a zaručujú ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami a štandardnou analýzou rizík. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín, alebo krajín ktoré nezabezpečujú  primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú. Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola menovaná.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané nižšie v tejto informácií.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na základe osobitných zákonov.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy; bez poskytnutia týchto údajov však nemôže príslušná zmluva vzniknúť.

DOTKNUTÁ OSOBA JE OPRÁVNENÁ

 • odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov v spracovateľských činnostiach Priamy marketing – potenciálni zákazníci a Priamy marketing – zákazníci,
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému zmluvnému partnerovi (iba zákazníci a zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami),
 • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Vaše práva si môžete uplatniť písomne v sídle spoločnosti, alebo pomocou online formulára na výkon práv dotknutých osôb, ktorý nájdete na  https://www.kvip.sk/formular-gdpr

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.   

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v spracovateľských činnostiach Evidencia zmluvných partnerov, Vymáhanie pohľadávok, Marketing Blacklist, Kamerový monitoring a Žiadosti dotknutých osôb uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je ich právnym základom.
Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch spracovateľských činností uplatniť, pretože popisované činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie.

Update: 8.9.2019
Spoloční prevádzkovatelia
KVIP s.r.o.,
BEKWOODCOTE s.r.o.,
WOODCOTE FRANCHISE PARTNER, s.r.o.,

Evidencia zmluvných partnerov

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa

Evidencia zmluvných partnerov (samostatne zárobkovo činných osôb) a fyzických osôb konajúcich v mene zmluvných partnerov (právnické osoby).

Okruh dotknutých osôb

Zmluvní partneri prevádzkovateľa, samostatne zárobkovo činné osoby a osoby konajúce v mene zmluvných partnerov.

Zoznam osobných údajov

Meno, priezvisko, obchodné údaje, názov a sídlo.

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa

Činnosti spracúvania

Okruh sprostredkovateľov

Vedenie finančného účtovníctva

zmluvný dodávateľ služieb

Správa infraštruktúry IT a servis HW

zmluvný dodávateľ služieb

Právne služby

advokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb

Poskytovanie osobných údajov

Okruh príjemcov

Právny základ

Súdy, exekútori

Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok

Orgány činné v trestnom konaní

Trestný zákonník

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov

Kategória

Lehota / Právny základ

kontaktné údaje fyzických osôb

4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)

informácie o obchodných prípadoch

10 rokov / zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty
 

Vymáhanie pohľadávok

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa

Uplatňovanie majetkových práv prevádzkovateľa

Okruh dotknutých osôb

Zmluvní partneri prevádzkovateľa, samostatne zárobkovo činné osoby a osoby konajúce v mene zmluvných partnerov.

Zoznam osobných údajov

Meno, priezvisko, obchodné údaje, názov a sídlo.

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa

Činnosti spracúvania

Okruh sprostredkovateľov

factoring, forfaiting

zmluvný partner poverený vymáhaním

Právne služby

advokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb

Vedenie finančného účtovníctva

zmluvný dodávateľ služieb

Poskytovanie osobných údajov

Okruh príjemcov

Právny základ

Súdy, exekútori

Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok

Orgány činné v trestnom konaní

Trestný zákonník

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov

Kategória

Lehota / Právny základ

kontaktné údaje fyzických osôb

3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)

kontaktné údaje fyzických osôb

4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)

informácie o obchodných prípadoch

10 rokov / zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty
 

Priamy marketing – potenciálni zákazníci

Účel spracúvania osobných údajov

Ponuky – adresná komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi.

Okruh dotknutých osôb

Potenciálni zákazníci prevádzkovateľa

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, doručovacia adresa dotknutej osoby, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa

Činnosti spracúvania

Okruh sprostredkovateľov

žiadne

 

Poskytovanie osobných údajov

Okruh príjemcov

Právny základ

žiaden

 

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov

Kategória

Lehota / Právny základ

kontaktné údaje fyzických osôb

3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)

kontaktné údaje fyzických osôb

4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
 

Priamy marketing – zákazníci

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa

Ponuky – adresná komunikácia so zákazníkmi.

Okruh dotknutých osôb

Zákazníci prevádzkovateľa

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, doručovacia adresa dotknutej osoby, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa

Činnosti spracúvania

Okruh sprostredkovateľov

žiadne

 

Poskytovanie osobných údajov

Okruh príjemcov

Právny základ

žiaden

 

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov

Kategória

Lehota / Právny základ

kontaktné údaje fyzických osôb

3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)

kontaktné údaje fyzických osôb

4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
 

Marketing Blacklist

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa

Vylúčenie údajov zo spracúvania na základe námietky dotknutej osoby proti spracúvaniu na účely priameho marketingu. Spracúvanie databáze osôb vylúčených zo spracúvania na účely priameho marketingu.

Okruh dotknutých osôb

Osoby vylúčené zo spracúvania na účely priameho marketingu.

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, doručovacia adresa dotknutej osoby, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa

Činnosti spracúvania

Okruh sprostredkovateľov

žiadne

 

Poskytovanie osobných údajov

Okruh príjemcov

Právny základ

žiaden

 

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov

Kategória

Lehota / Právny základ

kontaktné údaje fyzických osôb

3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)

kontaktné údaje fyzických osôb

4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
 

Kamerový monitoring priestorov prístupných verejnosti

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa

Odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti, ochrany majetku alebozdravia.

Okruh dotknutých osôb

otvorený

Zoznam osobných údajov

obrazový záznam

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa

Činnosti spracúvania

Okruh sprostredkovateľov

Právne služby

advokátske kancelárie

Poradenstvo v ochrane osobných údajov

konzultačné spoločnosti

Poskytovanie osobných údajov

Okruh príjemcov

Právny základ

Súdy

Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov

Kategória

Lehota / Právny základ

všetky spracúvané údaje

15 dní / lehota nie je upravená zákonom
 

Žiadosti dotknutých osôb

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa

Evidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb – žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.

Okruh dotknutých osôb

Osoby, ktoré podávajú žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.

Zoznam osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska alebo doručovacia adresa.

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa

Činnosti spracúvania

Okruh sprostredkovateľov

Právne služby

advokátske kancelárie

Správa infraštruktúry IT a servis HW

zmluvný dodávateľ služieb

Sprava registratúry

zmluvný dodávateľ služieb

Dohľad nad ochranou osobných údajov

zmluvná zodpovedná osoba

Poskytovanie osobných údajov

Okruh príjemcov

Právny základ

Súdy

Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov

Kategória

Lehota / Právny základ

všetky spracúvané údaje

3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)

Update: 8.9.2019

Spoloční prevádzkovatelia
KVIP s.r.o.,
BEKWOODCOTE s.r.o.,
WOODCOTE FRANCHISE PARTNER, s.r.o.,